Qaynaq: www.dovletqullugu.com

ÇAP ET Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçularına ixtisas dərəcələrinin verilməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi barədə

Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçularına ixtisas dərəcələrinin verilməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi barədə

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

 

“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar qərara alıram:

1. “Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçularına ixtisas dərəcələrinin verilməsi Qaydaları” təsdiq edilsin (əlavə olunur).[1]

2. Bu Fərman 2001-ci il sentyabrın 1-dən qüvvəyə minir.

 

Heydər ƏLİYEV,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 

Bakı şəhəri, 3 sentyabr 2001-ci il

   ¹ 569


 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin

2001-ci il 3 sentyabr tarixli 569 nömrəli Fərmanı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçularına ixtisas dərəcələrinin verilməsi

 

QAYDALARI

 

1. Bu Qaydalar dövlət orqanlarında dövlət qulluqçularına ixtisas dərəcələrinin verilməsi, artırılması, saxlanılması, rəsmiləşdirilməsi qaydalarını və ixtisas dərəcələrinə görə ödənilən əlavə haqların məbləğlərini müəyyən edir.[2]

2. Dövlət qulluqçusuna ixtisas dərəcəsi Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu və digər qanunvericilik aktları ilə müəyyənləşdirilmiş şərtlər nəzərə alınmaqla, bu Qaydalara uyğun olaraq verilir.

3. Dövlət qulluqçusunun ixtisas dərəcəsi onun ixtisas səviyyəsini göstərir, vəzifə maaşına əlavə haqq almaq və sosial təminatlardan istifadə etmək, habelə “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş hallarda dövlət qulluqçusuna inzibati vəzifə tutmaq hüququ verir.[3]

4. Dövlət qulluğunda inzibati vəzifəni tutan dövlət qulluqçularına inzibati vəzifələrin təsnifatına uyğun olaraq ixtisas dərəcələri verilir. İxtisas dərəcələri dövlət qulluqçusunun tutduğu vəzifəyə, qulluq stajına və ixtisas dərəcəsində qulluq müddətinə uyğun olaraq, habelə əvvəllər verilmiş ixtisas dərəcəsi nəzərə alınmaqla ardıcıl verilir. Dövlət qulluqçusunun qulluq stajına 1991-ci il oktyabrın 18-dək dövlət, sovet və partiya orqanlarında iş müddəti də daxil edilir.[4]

5. Dövlət qulluqçusuna ixtisas dərəcələri aşağıdakı səlahiyyətli şəxslər tərəfindən verilir:

5.1. 3-cü dərəcə dövlət müşaviri və ondan yuxarı olan ixtisas dərəcələri – Azərbaycan Respublikasının Prezidenti;

5.2. dövlət qulluğunun baş müşaviri və ondan aşağı olan ixtisas dərəcələri – müvafiq dövlət orqanının rəhbəri.[5]

6. İnzibati vəzifələrin ali təsnifatı istisna olmaqla, birinci – ikinci təsnifat inzibati vəzifələri tutan dövlət qulluqçusunun həmin təsnifat üzrə ixtisas dərəcəsi alması üçün dövlət qulluğunda azı 10 il qulluq stajı, həmin təsnifatlara daxil olan vəzifələrdə azı 3 il qulluq stajı olmalıdır. [6]

İnzibati vəzifələrin üçüncü – altıncı təsnifat vəzifələri tutan dövlət qulluqçusunun həmin təsnifat üzrə daha yüksək (növbəti) ixtisas dərəcəsi alması üçün müvafiq vəzifə də daxil olmaqla, həmin təsnifata daxil olan vəzifələrdə azı 4 il qulluq stajı olmalıdır. [7]

Bu bəndin birinci və ikinci abzaslarında müəyyən edilmiş hər hansı tələbə cavab verməyən dövlət qulluqçusuna tutduğu vəzifənin inzibati təsnifatı üçün müəyyən edilmiş ən kiçik ixtisas dərəcəsi verilir.

İxtisas dərəcəsi verilərkən dövlət qulluqçusunun peşəkarlığı və idarəçilik təcrübəsi nəzərə alınır.

Bu bəndin ikinci abzasında “müvafiq vəzifə” dedikdə, dövlət qulluqçusunun hazırda dövlət qulluğu keçdiyi dövlət orqanında tutduğu dövlət qulluğu vəzifəsi nəzərdə tutulur.

Müvafiq inzibati vəzifələr üçün müəyyən edilmiş ixtisas dərəcələri çərçivəsində növbəti ixtisas dərəcəsi almaq üçün aşağıdakılar vacibdir:

üçüncü – beşinci təsnifat vəzifələri üçün – ixtisas dərəcəsində qulluq müddəti 3 il təşkil etməlidir; [8]

altıncı – yeddinci təsnifat vəzifələri üçün – ixtisas dərəcəsində qulluq müddəti 2 il təşkil etməlidir. [9]

Müvafiq yardımçı vəzifələr üçün müəyyən edilmiş ixtisas dərəcələri çərçivəsində növbəti ixtisas dərəcəsi almaq üçün aşağıdakılar vacibdir:

birinci – ikinci təsnifat vəzifələri üçün – ixtisas dərəcəsində qulluq müddəti ardıcıl olaraq 2 il təşkil etməlidir; [10]

üçüncü – dördüncü təsnifat vəzifələri üçün – ixtisas dərəcəsində qulluq müddəti ardıcıl olaraq 1 il təşkil etməlidir. [11]

7. Dövlət qulluqçusuna ilk dəfə ixtisas dərəcəsi inzibati vəzifələrin ali – dördüncü təsnifatına uyğun olan müvafiq vəzifələrə təyin edildikdə və beşinci – yeddinci təsnifatına uyğun olan vəzifələrə sınaq müddəti bitdikdən sonra daimi dövlət qulluğuna qəbul edildikdə yardımçı vəzifə iddiasında olanlar isə müvafiq vəzifəyə təyin edildikdə verilir.[12]

8. Dövlət qulluqçusuna növbəti ixtisas dərəcəsi bu Qaydalara əsasən ixtisas dərəcəsi tutduğu vəzifəyə uyğun gəldikdə və ixtisas dərəcəsində qulluq müddəti nəzərə alınmaqla verilir.[13]

İxtisas dərəcəsinin vaxtından əvvəl verilməsi dövlət qulluqçusu daha yüksək təsnifat üzrə vəzifəyə təyin edildikdə mümkündür.

9. Dövlət qulluğunun kiçik referentindən dövlət qulluğunun baş müşavirinədək ixtisas dərəcələri dövlət qulluqçusunun şəxsi ərizəsi əsasında verilir. Ərizəyə ixtisas dərəcəsi xahiş edilən ixtisas dərəcəsindən aşağı olmayan iki dövlət qulluqçusunun zəmanətləri, habelə iddiaçıların təhsilini təsdiq edən sənədlər və onun xidməti vərəqəsi əlavə edilir.[14]

10. Dövlət qulluqçusuna bu Qaydaların 5.2-ci bəndində nəzərdə tutulan ixtisas dərəcəsinin verilməsi dövlət orqanının rəhbərinin əmri ilə rəsmiləşdirilir və bu barədə dövlət qulluqçusunun əmək kitabçasında, şəxsi işində və xidməti vəsiqəsində müvafiq qeydlər edilir.[15]

11. 3-cü dərəcə dövlət müşaviri və ondan yuxarı olan ixtisas dərəcələri Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 24-cü və 32-ci bəndlərində nəzərdə tutulmuş qaydada verilir. Bu ixtisas dərəcələri alan dövlət qulluqçusuna müvafiq hüquqi akt və vəsiqə verilir.

12. İxtisas dərəcələrinin verildiyi gündən başlayaraq dövlət qulluqçusuna hər ay aşağıdakı məbləğdə (manatla) vəzifə maaşına ixtisas dərəcələrinə görə əlavə haqq ödənilir:[16]

 

1.

Həqiqi dövlət müşaviri

200

2.

1-ci dərəcə dövlət müşaviri

180

3.

2-ci dərəcə dövlət müşaviri

160

4.

3-cü dərəcə dövlət müşaviri

145

5.

Dövlət qulluğunun baş müşaviri

130

6.

Dövlət qulluğunun müşaviri

115

7.

Dövlət qulluğunun kiçik müşaviri

100

8.

1-ci dərəcə dövlət qulluqçusu

80

9.

2-ci dərəcə dövlət qulluqçusu

65

10.

3-cü dərəcə dövlət qulluqçusu

55

11.

Kiçik dövlət qulluqçusu

45

12.

Dövlət qulluğunun baş referenti

40

13.

Dövlət qulluğunun böyük referenti

35

14.

Dövlət qulluğunun 1-ci dərəcə referenti

30

15.

Dövlət qulluğunun 2-ci dərəcə referenti

25

16.

Dövlət qulluğunun 3-cü dərəcə referenti

20

17.

Dövlət qulluğunun kiçik referenti

15.

 

13. Dövlət qulluqçusuna ixtisas dərəcəsinə görə əlavə haqqın ödənişi onun qulluq keçdiyi dövlət orqanı üçün dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş əmək ödənişi fondu hesabına həyata keçirilir. Bu məqsədlə hər il növbəti il üçün dövlət büdcəsinin layihəsi hazırlanarkən, bu orqanlarda dövlət qulluqçuları üçün müəyyən olunmuş aylıq əmək haqqı fondunun (vəzifə maaşına əlavələr istisna olunmaqla) 2 misli həcmində əlavə vəsaitlər nəzərdə tutulur.[17]

14. Dövlət qulluqçusunun ixtisas dərəcəsindən məhrum edilməsi və Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığına xitam verilməsi ilə əlaqədar dövlət qulluğuna xitam verilməsi halları istisna olmaqla, dövlət qulluğuna xitam verildiyi bütün hallarda dövlət qulluqçusu ona verilmiş ixtisas dərəcəsini saxlayır.[18]

15. Dövlət qulluqçusunun ixtisas dərəcəsinin aşağı salınması və ixtisas dərəcəsindən məhrum edilməsi qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş hallarda həyata keçirilir.

16. Dövlət qulluqçularına ixtisas dərəcələrinin verilməsi ilə əlaqədar mübahisələrə, ilk növbədə, ixtisas dərəcəsini verən müvafiq dövlət orqanında, həmin orqanın və ya dövlət qulluqçusunun müraciəti əsasında Azərbaycan Respublikasının Dövlət Qulluğunu İdarəetmə Şurasında və ya bilavasitə məhkəmədə baxılır.[19]

 


İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

1.       4 avqust 2003-cü il tarixli 912 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003-cü il, ¹ 8, maddə 441)

2.       16 noyabr 2005-ci il tarixli 314 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, ¹ 11, maddə 1009)

3.       24 iyun 2009-cu il tarixli 107 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 26 iyun 2009-cu il, ¹ 137, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, ¹ 06, maddə 419)

4.       15 mart 2010-cu il tarixli 232 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti  17 mart  2010-cu il, ¹ 60, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, ¹ 3, maddə 183)

5.       2 dekabr 2013-cü il tarixli 39 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, ¹ 12, maddə 1506)

6.       11 fevral 2015-ci il tarixli 458 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı Azərbaycan” qəzeti, 12 fevral 2015-ci il, ¹ 33, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, ¹ 2, maddə 120)

 

FƏRMANA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 [1] 4 avqust 2003-cü il tarixli 912 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003-cü il, ¹ 8, maddə 441) ilə Fərmanın adında və 1-ci bəndində "İcra hakimiyyəti" sözləri "Dövlət" sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[2] 4 avqust 2003-cü il tarixli 912 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003-cü il, ¹ 8, maddə 441) ilə “Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçularına ixtisas dərəcələrinin verilməsi qaydalarının” adında, 1-ci bəndində "İcra hakimiyyəti" sözləri "Dövlət" sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[3] 24 iyun 2009-cu il tarixli 107 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 26 iyun 2009-cu il, ¹ 137, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, ¹ 06, maddə 419) ilə “Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçularına ixtisas dərəcələrinin verilməsi Qaydaları”nın 3-cü bənd yeni redaksiyada verilmişdir.

 

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

3. Dövlət qulluqçusunun ixtisas dərəcəsi onun ixtisas səviyyəsini göstərir, onun tuta bildiyi dövlət qulluğu növlərinin və dövlət vəzifələrinin təsnifat siyahısını müəyyənləşdirir, dövlət qulluqçusuna vəzifə maaşına əlavə haqq almaq və sosial təminatlardan istifadə etmək hüququ verir.

 

[4] 4 avqust 2003-cü il tarixli 912 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003-cü il, ¹ 8, maddə 441) ilə “Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçularına ixtisas dərəcələrinin verilməsi qaydalarının” 4-cü bəndindən "inzibati" sözü çıxarılmış və bəndə üçüncü cümlə əlavə edilmişdir.

 

24 iyun 2009-cu il tarixli 107 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 26 iyun 2009-cu il, ¹ 137, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, ¹ 06, maddə 419) ilə “Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçularına ixtisas dərəcələrinin verilməsi Qaydaları”nın ilə 4-cü bəndin ikinci cümləsi yeni redaksiyada verilmişdir.

 

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

İxtisas dərəcəsi dövlət qulluqçusunun ixtisasına, tutduğu vəzifəyə və qulluq stajına uyğun olaraq, habelə əvvəllər verilmiş dərəcə nəzərə alınmaqla ardıcıl qaydada verilir.

 

[5] 4 avqust 2003-cü il tarixli 912 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003-cü il, ¹ 8, maddə 441) ilə “Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçularına ixtisas dərəcələrinin verilməsi qaydalarının” 5.2-ci bəndində "İcra hakimiyyəti" sözləri "Dövlət" sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[6] 2 dekabr 2013-cü il tarixli 39 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, ¹ 12, maddə 1506) ilə 6-cı hissənin birinci bəndində “birinci təsnifatı istisna olmaqla, ikinci – üçüncü” sözləri "ali təsnifatı istisna olmaqla, birinci – ikinci” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[7] 2 dekabr 2013-cü il tarixli 39 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, ¹ 12, maddə 1506) ilə 6-cı hissənin ikinci bəndində “dördüncü – yeddinci" sözləri "üçüncü – altıncı” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[8] 2 dekabr 2013-cü il tarixli 39 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, ¹ 12, maddə 1506) ilə 6-cı hissənin altıncı bəndinin birinci yarımbəndində “dördüncü – altıncı” sözləri “üçüncü – beşinci" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[9] 2 dekabr 2013-cü il tarixli 39 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, ¹ 12, maddə 1506) ilə 6-cı hissənin altıncı bəndinin ikinci yarımbəndində “yeddinci – doqquzuncu” sözləri “altıncı – yeddinci” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[10] 2 dekabr 2013-cü il tarixli 39 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, ¹ 12, maddə 1506) ilə 6-cı hissənin yeddinci bəndinin birinci yarımbəndində “birinci – üçüncü” sözləri “birinci – ikinci” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[11] 2 dekabr 2013-cü il tarixli 39 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, ¹ 12, maddə 1506) ilə 6-cı hissənin yeddinci bəndinin ikinci yarımbəndində "dördüncü – altıncı" sözləri "üçüncü – dördüncü" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[12] 4 avqust 2003-cü il tarixli 912 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003-cü il, ¹ 8, maddə 441) ilə “Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçularına ixtisas dərəcələrinin verilməsi qaydalarının” 7-ci bəndində "1-9" rəqəmləri "1-5" rəqəmləri, "10-14" rəqəmləri "6-9" rəqəmləri ilə əvəz edilsin və "qulluğuna götürüldükdə" sözlərindən sonra "yardımçı vəzifə iddiasında olanlar isə müvafiq vəzifəyə təyin edildikdə" sözləri əlavə edilmişdir.

 

24 iyun 2009-cu il tarixli 107 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 26 iyun 2009-cu il, ¹ 137, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, ¹ 06, maddə 419) ilə “Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçularına ixtisas dərəcələrinin verilməsi Qaydaları”nın 7-ci bənddə “götürüldükdə” sözü “qəbul edildikdə” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

2 dekabr 2013-cü il tarixli 39 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, ¹ 12, maddə 1506) ilə 7-ci hissədə "1 – 5-ci" sözləri “ali – dördüncü” sözləri ilə, “6 – 9-cu” sözləri “beşinci – yeddinci” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[13] 4 avqust 2003-cü il tarixli 912 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003-cü il, ¹ 8, maddə 441) ilə “Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçularına ixtisas dərəcələrinin verilməsi qaydalarının” 8-ci bəndində "Qaydaların 4-cü və 5-ci bəndlərində müəyyən edilən qaydada" sözləri "Qaydalara əsasən" sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

 

24 iyun 2009-cu il tarixli 107 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 26 iyun 2009-cu il, ¹ 137, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, ¹ 06, maddə 419) ilə “Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçularına ixtisas dərəcələrinin verilməsi Qaydaları”nın 8-ci bəndin birinci abzasında “qalmaq müddəti” sözləri “qulluq müddəti” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[14] 4 avqust 2003-cü il tarixli 912 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003-cü il, ¹ 8, maddə 441) ilə “Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçularına ixtisas dərəcələrinin verilməsi qaydalarının” 9-cu bəndində "dövlət qulluğu" sözləri "dövlət qulluğunun baş" sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

 

24 iyun 2009-cu il tarixli 107 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 26 iyun 2009-cu il, ¹ 137, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, ¹ 06, maddə 419) ilə “Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçularına ixtisas dərəcələrinin verilməsi Qaydaları”nın 9-cu bənd çıxarılmışdır.

 

[15] 4 avqust 2003-cü il tarixli 912 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003-cü il, ¹ 8, maddə 441) ilə “Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçularına ixtisas dərəcələrinin verilməsi qaydalarının” 10-cu bəndində "İcra hakimiyyəti" sözləri "Dövlət" sözü ilə əvəz edilmişdir.

 

[16] 16 noyabr 2005-ci il tarixli 314 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərman (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, ¹ 11, maddə 1009) ilə "Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçularına ixtisas dərəcələrinin verilməsi Qaydaları"nın 12-ci bəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

 

4 avqust 2003-cü il tarixli 912 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003-cü il, ¹ 8, maddə 441) ilə “Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçularına ixtisas dərəcələrinin verilməsi qaydalarının 12-ci bəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

 

2 dekabr 2013-cü il tarixli 39 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013-cü il, ¹ 12, maddə 1506) ilə 12-ci hissə yeni redaksiyada verilmişdir.

 

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

12. İxtisas dərəcələrinin verildiyi gündən başlayaraq dövlət qulluqçularına hər ay aşağıdakı məbləğdə (manatla) vəzifə maaşına ixtisas dərəcələrinə görə əlavə haqq ödənilir:

 

1. Həqiqi dövlət müşaviri  

65

2. 1-ci dərəcə dövlət müşaviri   

60

3. 2-ci dərəcə dövlət müşaviri  

58

4. 3-cü dərəcə dövlət müşaviri

56

5. Dövlət qulluğunun baş müşaviri 

46

6. Dövlət qulluğunun müşaviri

44

7. Dövlət qulluğunun kiçik müşaviri

42

8. 1-ci dərəcə dövlət qulluqçusu    

38

9. 2-ci dərəcə dövlət qulluqçusu  

34

10. 3-cü dərəcə dövlət qulluqçusu

30

11. Kiçik dövlət qulluqçusu   

26

12. Dövlət qulluğunun baş referenti 

22

13. Dövlət qulluğunun böyük referenti 

18

14. Dövlət qulluğunun 1-ci dərəcə referenti 

16

15. Dövlət qulluğunun 2-ci dərəcə referenti  

14

16. Dövlət qulluğunun 3-cü dərəcə referenti 

12

Dövlət qulluğunun kiçik referenti   

10

 

[17] 24 iyun 2009-cu il tarixli 107 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 26 iyun 2009-cu il, ¹ 137, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, ¹ 06, maddə 419) ilə “Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçularına ixtisas dərəcələrinin verilməsi Qaydaları”nın 13-cü bəndin birinci cümləsində “işlədiyi” sözü “qulluq keçdiyi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[18] 4 avqust 2003-cü il tarixli 912 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003-cü il, ¹ 8, maddə 441) ilə “Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçularına ixtisas dərəcələrinin verilməsi qaydalarının” 14-cü bəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

 

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

14. Başqa hakimiyyət qolunda dövlət qulluğunu keçən dövlət qulluqçuları icra hakimiyyəti orqanlarına dövlət qulluğuna keçdikdə onlara əvvəllər verilmiş müvafiq ixtisas dərəcəsi saxlanılır. Dövlət qulluqçusu digər dövlət orqanına və ya digər inzibati vəzifəyə keçirilərkən ona əvvəllər verilmiş ixtisas dərəcəsi saxlanılır. İstefada olan dövlət qulluqçusuna ona verilmiş ixtisas dərəcəsini saxlayır.

 

24 iyun 2009-cu il tarixli 107 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Azərbaycan” qəzeti, 26 iyun 2009-cu il, ¹ 137, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, ¹ 06, maddə 419) ilə “Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçularına ixtisas dərəcələrinin verilməsi Qaydaları”nın 14-cü bənddən “ixtisas dərəcəsindən məhrum edilməsi və” sözləri çıxarılsın, “işdən azad edilməsi” sözləri “dövlət qulluğuna xitam verilməsi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

11 fevral 2015-ci il tarixli 458 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı Azərbaycan” qəzeti, 12 fevral 2015-ci il, ¹ 33, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015-ci il, ¹ 2, maddə 120) ilə “Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçularına ixtisas dərəcələrinin verilməsi Qaydaları”nın 14-cü bəndində “vətəndaşlığından çıxması” sözləri “vətəndaşlığına xitam verilməsi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[19] 4 avqust 2003-cü il tarixli 912 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003-cü il, ¹ 8, maddə 441) ilə “Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçularına ixtisas dərəcələrinin verilməsi qaydalarının” 16-cı bəndində "İcra hakimiyyəti" sözləri "Dövlət" sözü ilə əvəz edilmişdir.